Overige projecten

Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt vooral voor jongeren die moeizaam hun weg vinden naar de juiste opleiding, een leuke baan en een sociaal leven.  Sinds de drie grote transities in het sociale domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning. Juist voor de doelgroep jongeren blijkt het een lastige opgave om passende, integrale hulp te bieden op verschillende levensgebieden. 

Dit onderzoek creërt een beter beeld van de belemmeringen en kwetsbaarheid waar diverse jongeren tegen aan lopen. Hoe beleven zij de overgang naar volwassenheid? Hoe krijgen zij steun tijdens deze levensfase? 

Het doel van het project is een verbetering van de professionele ondersteuning van jongeren voor een gezonde samenleving en daarmee vergroting van hun (kansen op) maatschappelijke participatie.

Centrale rol in het onderzoek speelt het begrip veerkracht. Verkracht gaat over de hulpbronnen waarover jongeren kunnen beschikken als zij moeilijkheden ervaren.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u hier lezen. 

Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk

Het doel van dit project is om met de professionals, docenten en studenten van het zorg- en sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg en ondersteuning te leveren aan zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. 

In dit interprofessionele LIN staat reflecteren, het leren van elkaars taal en cultuur en het leren over de grenzen van het eigen vakgebied heen centraal.

Dit ontwikkelproject wordt gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Benieuwd naar hoe we het onderzoek uitvoeren en hoe de zorg en het onderwijs worden betrokken? Klik dan hier om meer te lezen. 

 

 

 

 

 

Friend4Friend

Friend4Friend is een project waarin jonge statushouders samen met een jongere vrijwilligerswerk doen. Nieuwe jonge statushouders maken zo de opstap naar integratie in de Nederlandse samenleving en het biedt beide groepen jongeren de gelegenheid hun talenten te ontdekken. Friend4Friend is een project in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

MDT biedt jongeren een kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Het streven van Friend4Friend is om 40 jongeren te koppelen aan 40 jonge statushouders en ze samen vrijwilligerswerk te laten doen. We vragen van deze jongeren om gemiddeld 2 uur per week een activiteit te ondernemen voor een periode van minimaal 6 maanden tot een jaar. Het uitgangspunt bij het zoeken van een match is de (leer)behoefte van de statushouder, zijn/haar interesses, opleiding en werkervaring.

Benieuwd naar het onderzoek? Klik dan hier voor meer informatie. 

Living Lab Sportkunde en Social Work

Een duurzame leergemeenschap waar student, werkveld professional, onderzoek en onderwijs elkaar continu ontmoeten, samen leren en kennis ontwikkelen. Met de inrichting van het Living Lab kunnen de opleidingen Sportkunde en Social Work hun studenten beter voorbereiden op het snel ontwikkelende interprofessionele werkveld en ze helder positioneren als vakoverstijgende professional in het interprofessionele werkveld van gezondheid, welzijns-en sportorganisaties. Tot slot biedt de leergemeenschap kansen met betrekking tot professionalisering van docent en beroepsprofessional.

De vraagstukken die binnen het Living Lab onder anderen van antwoorden worden voorzien, zijn bewegingsvraagstukken, sportparticipatievraagstukken, vragen rond sportinfrastructuur en daarbij voorkomende deelvragen. Waar mogelijk pakken we de vraagstukken gezamenlijk (Kracht van Sport, Empowerment en Professionalisering en Creative Business) op.

Doelstelling is om met werkveldpartners te komen tot een samenwerking waarbinnen studenten, docenten en professionals leren, we onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden en verrijking voor het curriculum realiseren.

 
Cookie-instellingen