Samenwerking onder één dak werkt bij aanpak kindermishandeling

1148 keer bekeken

“Er moet worden doorgepakt in echte samenwerking en gecoördineerd onderzoek naar aanpak van kindermishandeling," aldus Janet van Bavel, projectleider van de Academische Werkplaats kindermishandeling die sinds kort als kennisnetwerk Veilig Opgroeien deel uitmaakt van het Kennisplatform.

Kindermishandeling loopt al meer dan veertig jaar als een rode draad door de carrière van Van Bavel. “Van trauma behandeling was in de tijd dat ik als orthopedagoog bij het JAC in Amsterdam begon nog geen sprake. Wordt eerst maar een stabiele volwassene en dan komt de verwerking later wel”. Het onderwerp wordt tegenwoordig breed uitgemeten in de media, maar er wordt wat Van Bavel betreft nog te weinig feitenonderzoek gedaan en te weinig gespecialiseerde traumabehandeling gegeven aan kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling. “In Noord-Holland lopen we voorop in de aanpak Kindermishandling maar er is nog veel werk te doen”. Er moeten wat haar betreft op overheidsniveau doorslaggevende beslissingen genomen worden waarbij de kracht van samenwerken onder één dak uitgangspunt moet zijn.

Brug tussen kennis en praktijk

Voor een goede aanpak van kindermishandeling zijn burgers, medewerkers en specialisten nodig. Het gaat er om dat zij elkaar durven aan te spreken. Binnen de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) onder leiding van Van Bavel wordt daaraan gewerkt. Belangrijk was het opzetten van een centrum (Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling/MDCK), wetenschappelijk onderzoek en de borging van kennis en training (Landelijk Opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling (LOCK). De AWK slaat een brug tussen kennisinstellingen, praktijkinstellingen, opleidingen en de overheid. Op 17 mei aanstaande wordt de eindpresentatie van het wetenschappelijk onderzoek gehouden. Klik hier voor meer informatie dit symposium.

Veilig opgroeien in buurten

Van Bavel heeft aansluiting gezocht bij het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland en legt daarmee de basis voor het Kennisnetwerk Veilig Opgroeien. “Met een aantal leer/werkgroepen willen we een stap maken naar de voorkant, met een duidelijke link naar de specialisten. We willen dat voortzetten door te kijken hoe veilig opgroeien in buurten kan worden bevorderd. Dat is voor mij een doorgaande lijn.” Ze vindt het belangrijk dat opleiding en training verzorgd worden vanuit ontwikkelde kennis. Het Kennisplatform trekt hierin met haar op.

Verkorte onderzoeksfase slachtoffer

Van Bavel is ook projectleider van het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK). Het centrum is de meest verregaande vorm in Nederland van intersectorale, multidisciplinaire samenwerking. “Het werkt! Het MDCK verkort de onderzoeksfase aanzienlijk. Onderzoek van het Verwey Jonker instituut zal dit hopelijk onderbouwen en ook de kosteneffectiviteit en doelmatigheid op langere termijn aantonen (het gaat om een 4 jaar durend onderzoek dat net gestart is). Er is de afgelopen tijd ingezet op melding, maar je kunt niet inzetten op meer meldingen als de aanpak daarop vervolgens stagneert. Helaas komen slachtoffers na de onderzoeksfase op wachtlijsten te staan en wordt er te weinig en/of te laat behandeld. Als dit goed zou worden georganiseerd levert het de maatschappij op de lange termijn veel gezondheidswinst op en daarmee ook grote besparingen binnen de gezondheidszorg.”

Eindrapport aan Europese commissie

Vanuit het MDCK is in maart een grote Europese uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd met als positief bijeffect dat er in de Nederlandse media veel aandacht is besteed aan de tekortschietende financiering. Noord-Holland, de enige provincie met een MDCK loopt in het samenwerkingsproject met 16 Europese landen niet meer voorop. Velen hebben al een dekkend netwerk van MDCK’s (vaak Barnahuses genoemd) gerealiseerd. Van Bavel: “Dat moeten wij ons aantrekken. De komende periode starten we dan ook een lobby in de Tweede Kamer en bij de ministeries met als inzet geld voor een landelijk dekkend netwerk van MDCK’s, zoals in Denemarken waar ondanks een decentraal stelsel een landelijke structuur is in de aanpak van Kindermishandeling. Daar wordt op één locatie een team om het slachtoffer gevormd, waar ook informatie wordt gedeeld, zonder dat professionals zich daarbij door wetgeving ongemakkelijk voelen”. In juli 2017 eindigt het Europese project met aanbieden van een handboek met Europese standaarden voor MDCK werk aan de Europese Commissie.

Foto: Europees bezoek bij uitwisselingsbijeenkomst MDCK's


Werkconferentie Veilig opgroeien 8 mei 2017 (op uitnodiging)

Op 8 mei wordt een werkconferentie georganiseerd voor het Kennisnetwerk Veilig Opgroeien, waar ook de Associate Lector Ard Sprinkhuizen van het lectoraat Maatschappelijk Werk van de Hogeschool Inholland en de Werkplaats Sociaal Domein NHN (als zodanig verbonden aan het Kennisplatform) aan bijdraagt. Hou onze website in de gaten voor meer informatie hierover.


Terug naar de nieuwsbrief